De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) is in 1990 opgericht als vereniging van boeddhististische groeperingen in Nederland. Als stichting bestond de BUN daarvoor als sinds 1978.
Vriendschapsvereniging
De BUN is de vriendschapsvereniging van vijfenveertig boeddhistische groeperingen in Nederland, deze aangesloten groeperingen zijn grotendeels zogenoemde leken-sangha’s. Iedere boeddhistische organisatie in Nederland kan lid worden van de BUN, op voorwaarde dat ze studie en beoefening van de Boeddhadharma in Nederland als doelstelling heeft, al langere tijd actief is met een structureel aanbod van cursussen en bijeenkomsten, en de doelstellingen en activiteiten van de BUN onderschrijft. Wie hier meer over wil weten kan contact opnemen met het secretariaat.
Erkenning
De BUN is door de overheid erkend en fungeert als aanspreekpunt voor de boeddhistische gemeenschap. De BUN spant zich dan ook in om niet alleen voor de leden als aanspreekpunt te fungeren, maar ook voor niet aangesloten groeperingen.
Activiteiten
Als verenigingsleden kiezen de aangesloten groeperingen het bestuur, bepalen de agenda en activiteiten van de BUN en financieren deze. Het boeddhisme kent geen centraal leergezag en geen onderlinge hiëarchie. Ook de BUN oefent geen gezag uit over haar leden. Gezamenlijke beslissingen kunnen alleen genomen worden door de ledenvergadering van de BUN. Voor organisatorische vraagstukken die de boeddhistische leer raken is er een adviserende lerarenraad: de DAR (Dharma Advies Raad). Uit de BUN zijn in het verleden initiatieven voorgekomen als de BOS (Boeddhistische Omroep Stichting) en de BGV (Boeddhistische Geestelijke Verzorging).
Veiligheid en integriteit
Voor de BUN en haar leden staat onomstotelijk vast dat iedere plek waar boeddhistische studie en beoefening wordt aangeboden een veilige plek moet zijn. In algemene zin kan gesteld worden dat in een boeddhistische omgeving ‘de vijf leefregels’ altijd dienen te worden beoefend, vanuit de diepe overtuiging dat je geen lijden wilt veroorzaken voor jezelf en anderen:
niet doden, het leven beschermen
niet stelen, niet nemen wat niet gegeven is
geen seksueel wangedrag plegen
niet liegen, niet kwetsend spreken
geen verdovende middelen gebruiken
De BUN moedigt haar leden aan zich op dit punt te organiseren, bijvoorbeeld door middel van vertrouwenspersonen, gedragscodes of anderszins, zodat mensen met vragen of problemen altijd ergens terecht kunnen. De BUN moedigt haar leden aan om elkaar betreffende dit onderwerp te steunen en kennis uit te wisselen. De BUN moedigt personen aan die een leraar of een boeddhistische organisatie zoeken, of al gevonden hebben, zich goed te oriënteren, zelf goed na te denken en ook na te vragen hoe met dit onderwerp wordt omgegaan. Meer informatie vind je hier. De BUN moedigt slachtoffers van seksueel misbruik aan hulp te zoeken in hun eigen omgeving of bij officiële instanties. De BUN heeft per 1 januari 2017 een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Sinds medio 2018 beschikken 21 leden van de BUN over een eigen gedragscode. Andere leden zijn hier hard mee bezig. De BUN heeft al haar leden opgeroepen voor eind 2020 een gedragscode te ontwikkelen. De Europese Boeddhistische Unie heeft deze oproep overgenomen.
ANBI
Net als de meeste van haar leden is de BUN erkend als een algemeen nut beogende instelling, en beschikt ze over de ANBI-status. Dit betekent dat je donaties aan de BUN kunt aftrekken van de belasting. Hierbij past dat de BUN transparant en open is over haar financiën. Voor meer informatie zie: ANBI-info, en jaarcijfers: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012. Donaties zijn zeer welkom. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons secretariaat.
Geschiedenis
De BUN is voortgekomen uit de eerste Nederlands georganiseerde boeddhistische groepering de ‘Nederlands Buddhistische Vriendenkring’. Deze werd in 1948 in Huizen opgericht door mevrouw M.A. Spruitenburg-Dwars (1882-1976). Op 8 november 1967 richtte Peter van Beek de Stichting Nederlands Buddhistisch Centrum (SNBC) op, waarbij de Vriendenkringen zich aansloten. Vanuit het SNBC is door acht groeperingen op 25 juni 1978 de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) opgericht met als toenmalige voorzitter mevr. dr. A.C.M. (Tonny) Kurpershoek-Scherft (1921-1999). In 1990 is de BUN als rechtspersoon geregistreerd in de vorm van een vereniging.